Informacja na temat grupy wsparcia

Grupa wsparcia jest formą pomocy psychologicznej. Zwykle w grupach wsparcia uczestniczą osoby, które łączą podobne problemy i trudności. Udział
w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.  Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. 

Dla uporządkowania informacji o grupie wsparcia przedstawię trzy aspekty dotyczące funkcjonowania takiej grupy.

    Cele istnienia grupy wsparcia:

  dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności związanych ze wspólnym problemem,
  dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
  zwalczanie bezradności wobec problemu, własnej choroby, trudnej sytuacji życiowej, minimalizowanie poczucia osamotnienia w problemie itp.,
  budowanie siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, poprawy samopoczucia,
  wymiana pożytecznych informacji, program edukacyjny,
  pogłębianie wglądu i zrozumienia uczestników oraz szukanie wspólnymi siłami rozwiązań.

Korzyści jakie mogą płynąć z uczestnictwa w grupie wsparcia:

  poczucie, że jest się częścią grupy ludzi, dla których twoje problemy są ważne i którzy pragną cię wesprzeć,
   wzmocnienie umiejętności komunikowania się z innymi, co samo w sobie jest bardzo istotne w pełnieniu ról społecznych, tych podstawowych jak
i obejmujących duże dziedziny życia społecznego,
  uzyskanie wsparcia w rozwiązywaniu własnych problemów,
  nauczenie się czerpania satysfakcji we wspieraniu innych,
  podniesienie własnej samooceny i wiary we własne umiejętności kierowania własnym życiem,
  poznanie interesujących  ludzi zmagających się z tym samym problemem.

Grupa wsparcia musi kierować się oczywistymi zasadami, które m. in. mają zabezpieczyć ważne interesy uczestników:

  grupa tworzona jest przez osoby mające podobne problemy,
  służy do wzajemnego pomagania sobie, dawaniu i otrzymywaniu wsparcia,
  można w niej mówić o swoich doświadczeniach i przeżyciach  w atmosferze zaufania, zrozumienia i wzajemnej życzliwości, dzielić się własnymi odczuciami, własnym zdaniem –  bez obaw przed krytyczną oceną,
  nie wolno osądzać, krytykować, oceniać, wywierać presji, nakłaniać do przyjęcia lub zmiany jakiegokolwiek wyznania, opcji politycznej, światopoglądu, nie naruszamy cudzych granic,
  nie radzić, uczestnicy są zaproszeni do dzielenia się własnymi doświadczeniami i tym, co pomaga im czuć się lepiej, ale żaden nie powinien radzić innemu, co ma robić,
  każdego uczestnika obowiązuje zasada zachowania tajemnicy: wszystko co zostanie powiedziane w trakcie  spotkań pozostaje w gronie osób biorących w nich udział,
  zwracamy się do siebie bezpośrednio, mówimy do kogoś, a nie o kimś,
  rozmawiamy o swoich problemach, unikamy uogólnień typu: każdy, wszyscy, inni,
  można w tej grupie po prostu być, słuchać i czerpać z doświadczeń innych,
  korzystnym jest uzgadnianie tematów spotkań.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w grupie wsparcia dla wolontariuszy Fundacji Mocni Miłością.

Spotkanie rozpocznie się 10.11.2016 r. o godzinie 18:00 (czwartek) w siedzibie Fundacji przy ul. Szewska 1.

 

                                                                 Z poważaniem,

Justyna Zawidlak,

pedagog, psychoterapeuta