Kalisz, dnia 8 października 2013 r.

Oświadczenie w sprawie przyjęcia statutu fundacji

Ja, niżej podpisany ksiądz proboszcz Włodzimierz Guzik, działający w imieniu Fundatora fundacji o nazwie MOCNI MIŁOŚCIĄ ustanowionej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 8 października 2013 r. przez notariusza Arkadiusza Fraja za Rep. A-nr 5069/2013, niniejszym oświadczam, że ustalam Statut Fundacji w następującym brzmieniu:

STATUT Fundacji MOCNI MIŁOŚCIĄ
w Kaliszu

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

W dniu 8 października 2013 r. r. aktem notarialnym przed notariuszem Arkadiuszem Frajem, prowadzącym kancelarię notarialną w Kaliszu, za Repertorium A-nr 5069/2013, Fundator, Parafia Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu, w imieniu którego działał Proboszcz ksiądz dr Włodzimierz Guzik, ustanowił Fundację pod nazwą MOCNI MIŁOŚCIĄ, która działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kalisz.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.
6. Fundacja została ustanowiona na czas nieograniczony.
7. Fundacja może używać pieczęci oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
8. Fundacja może ustanowić oznaki honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 3

Celami Fundacji w szczególności są:

1) krzewienie wartości chrześcijańskich zgodnie z nauką Ewangelii i Kościoła Rzymskokatolickiego,
2) promowanie wartości życia i rodziny,
3) wspieranie rodziny jako wspólnoty życia i miłości, będącej podstawowym środowiskiem wychowawczym,
4) niesienie pomocy osobom bezdomnym, bezrobotnym, uzależnionym, nieprzystosowanym społecznie i ich rodzinom
5) niesienie pomocy i leczenie osób chorych i starszych,
6) wspieranie i organizowanie działalności charytatywno-opiekuńczej, oświatowo-wychowawczej, naukowej, kulturalnej, kultu religijnego, budownictwa sakralnego i konserwacji zabytków,
7) przeciwdziałanie patologii społecznej i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
8) promowanie sportu, zdrowia i działań prozdrowotnych,
9) promowanie idei wolontariatu,
10) wspieranie i organizowanie działań proekologicznych,
11) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

§ 4

Fundacja realizuje cele poprzez:
1) działalność ewangelizacyjną i misyjną,
2) prowadzenie centrum wolontariatu,
3) organizowanie spotkań z kadrą profesjonalnie przygotowaną do niesienia pomocy społecznej, terapeutycznej, psychologicznej, medycznej, prawnej i duszpasterskiej,
4) niesienie pomocy materialnej, psychicznej i duchowej,
5) pozyskiwanie, gromadzenie i wydawanie żywności i leków,
6) pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, materialnych i sprzętu do realizacji zadań statutowych,
7) organizowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy potrzebującym, a w szczególności dzieciom, młodzieży i rodzinom, osobom chorym, niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym i samotnym oraz przeżywającym inne trudności,
8) tworzenie, budowanie i prowadzenie placówek pozaszpitalnej opieki długoterminowej w postaci zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, pielęgnacyjno-leczniczych oraz edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych, medycznych i żywieniowych, poradni, świetlic, klubów i innych jednostek odpowiadającym lokalnym potrzebom i celom statutowym MM,
9) prowadzenie całodobowej oraz dziennej opieki stacjonarnej i w miejscu zamieszkania nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi oraz osobami w podeszłym wieku,
10) prowadzenie różnych form opieki paliatywnej, w tym w miejscu zamieszkania chorego, w hospicjum stacjonarnym oraz poradni paliatywnej,
11) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, rządowej administracji, instytucjami społecznymi, związkami zawodowymi, policją, sądami powszechnymi oraz innymi organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami,
12) prowadzenie kampanii reklamowych, informacyjno – promocyjnych i edukacyjnych w ramach propagowania swojej działalności oraz dla pozyskiwania środków materialnych,
13) prowadzenie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży (zwłaszcza niepełnosprawnej i dysfunkcyjnej), osób dorosłych (szczególnie niepełnosprawnych i starszych) oraz dla rodzin,
14) prowadzenie różnych form szkoleń (np. kursokonferencji, warsztatów, rekolekcji, spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla pracowników, wolontariuszy i innych osób współdziałających z Fundacją lub objętych jej działalnością statutową oraz pozostałych form kształcenia przez organizowanie kongresów, forum, spotkań, konsultacji, grup wsparcia itp., szkolenie kadry profesjonalistów (np. psychologów, pedagogów, promotorów zdrowia, prowadzących działania wspierające),
15) organizowanie różnych form rozrywki, zabaw, festynów, mających na celu rozwój kulturalny społeczeństwa, integrację społeczną, popularyzację dorobku różnych dziedzin nauki, kultury, sportu, rekreacji, pełnienie funkcji użytecznych,
16) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby związane z fundacją oraz korzystające z jej działalności, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także przez sprzedaż przedmiotów darowizny,
17) współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
18) finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób szczególnie uzdolnionych,
19) dofinansowywanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności lekarstw dla tych osób oraz innych artykułów do realizacji życia codziennego,
20) prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinach wskazanych w § 17.

§ 5

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Fundacja nie może przekazywać swego majątku na rzecz członków organów Fundacji
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać swego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Udzielanie przez Fundację pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji wymaga dla swej ważności zgody Rady Fundacji wyrażonej w uchwale.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele określone w § 3 poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego polegającej na działalności wykonywanej w sposób (wg klasyfikacji PKD):
1) odpłatny:
a) 86.10.Z – działalność szpitali,
b) 88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania,
c) 87 – pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
d) 85 – edukacja, w tym pozaszkolne formy edukacji,
e) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
f) 94.91.Z – działalność organizacji religijnych,
g) 94.99 – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2) nieodpłatny:
a) 86.10.Z – działalność szpitali,
b) 88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania,
c) 87 – pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
d) 85 – edukacja, w tym pozaszkolne formy edukacji,
e) 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
f) 94.91.Z – działalność organizacji religijnych,
g) 94.99 – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

ROZDZIAŁ IV
ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 7

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana w dalszej części treści Statutu „Radą” – stanowiący organ kontroli i nadzoru,
2) Zarząd Fundacji, zwany w dalszej treści Statutu „Zarządem” – stanowiący organ zarządzający i wykonawczy.

RADA FUNDACJI

§ 8

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym, nadzorczym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z minimum 5 członków i jest wybierana na czas nieokreślony. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Rada.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.
5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie Radzie,
b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
7. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 9

Do zadań Rady należy:
1) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd, zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w trybie dla Rady przewidzianym,
4) nadzór nad działalnością Zarządu, w tym prawo do uchwalenia regulaminu pracy Zarządu,
5) wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących działalności Fundacji,
6) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
7) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
8) podejmowanie decyzji o wynagrodzeniu dla Prezesa i Członków Zarządu oraz o formie i warunkach zatrudnienia,
9) powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek pomocniczych, szczególności niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 10

1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
2. Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego Rady.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 11

1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacją.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzą 3 osoby, w tym Prezes i 2 Członków Zarządu wybieranych przez Radę. Warunkiem wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu jest akceptacja osoby Prezesa Zarządu przez właściwego Biskupa Diecezjalnego.
3. Prezes oraz Członkowie Zarządu wybierani są na czas nieokreślony.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu. Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb.
6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 Członków w głosowaniu jawnym. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2) skazania wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3) śmierci członka.
9. W szczególnych przypadkach, decyzje Rady Fundacji mogą zapaść w trybie obiegowym, tj. z użyciem drogi e-mailowej i/lub środków telekomunikacji i/lub wideokomunikacji. W przypadku zastosowania trybu telekomunikacji i/lub wideokomunikacji bez użycia e-maili, aby dana uchwała Rady Fundacji była ważna i skuteczna, członkowie Rady Fundacji biorący udział w trybie telekomunikacji i/lub wideokomunikacji zobowiązani są do przesłania do Fundacji e-maili potwierdzających przedmiot uchwały i treść swojego głosu w tej kwestii w ciągu 24 godzin od chwili odbycia komunikacji przy użyciu powyższych metod. Tryb obiegowy nie dotyczy zatwierdzania sprawozdań z działalności Fundacji oraz decyzji personalnych.
10. Członkowie Zarządu mogą być obecni na posiedzeniach Rady bez prawa głosu stanowiącego, chyba że obrady Rady Fundacji dotyczą bezpośrednio członka Zarządu Fundacji. W takim wypadku Członek Zarządu ma prawo jedynie do złożenie pisemnego i/lub ustnego oświadczenia podczas obrad Rady Fundacji, bez prawa pozostania na tych obradach.

§ 12

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami Statutu do uprawnień Rady, w tym w szczególności:
1) realizacja celów statutowych,
2) sporządzanie planów pracy i budżetów,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem fundacji,
4) zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad i wysokości ich wynagradzania,
5) rozpatrywanie tematów i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Zarządu przez Radę.
3. Do końca kwietnia każdego roku Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu samodzielnie, a w sprawach powyżej kwoty 5000,00 PLN wymagane jest oświadczenie dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK l DOCHODY FUNDACJI

§ 14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Z majątku Fundacji przeznacza się kwotę 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na cele działalności gospodarczej Fundacji.

§ 15

1. Dochodami Fundacji w są szczególności:
1) darowizny, spadków, zapisy, dotacje, subwencji, nawiązki i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
2) dochody z działalności gospodarczej,
3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
4) środki ze zbiórek i imprez publicznych,
5) fundusze i udziały pochodzące z fundacji, spółek, zakładów wytwórczy, usługowych itp.,
6) wpływy z udziału w zyskach osób prawnych i dywidendy,
7) środki pomocowe z organizacji krajowych i międzynarodowych,
8) środki Unii Europejskiej z różnych programów regionalnych, ogólnokrajowych, zgodnych z celami ich przeznaczenia i celami Fundacji,
9) odsetki bankowe,
10) inne źródła, takie jak: granty, tantiemy, dochody ze sprzedaży cegiełek, organizowania aukcji, kart rabatowych, loterii fantowych.
2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
4. Całość dochodów uzyskiwana przez Fundację przeznaczana jest na działalność statutową Fundacji.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 17

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą, wyłącznie w ramach i rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której całość dochodów będzie przeznaczona na realizacje jej celów statutowych.
2. Fundacja, w zakresie opisanym powyżej, może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
1) 13 – produkcja wyrobów tekstylnych,
2) 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
3) 43 – roboty budowlane specjalistyczne,
4) 47 – handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
5) 55 – zakwaterowanie,
6) 56 – działalność usługowa związana z wyżywieniem,
7) 58 – działalność wydawnicza,
8) 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
9) 61 – telekomunikacja,
10) 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
11) 63 – działalność usługowa w zakresie informacji,
12) 69 – działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
13) 70 – doradztwo związane z zarządzaniem,
14) 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
15) 74 – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
16) 77 – wynajem i dzierżawa
17) 79 – działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa
18) 81 – działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni,
19) 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
20) 85 – edukacja,
21) 86 – opieka zdrowotna,
22) 88 – pomoc społeczna bez zakwaterowania,
23) 90 – działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką,
24) 93 – działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
25) 96 – pozostała indywidualna działalność usługowa,
26) 97 – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Fundacja może ulec likwidacji wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, większością 2/3 głosów, w obecności co 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
3. Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba, że uchwała o likwidacji stanowi inaczej.
4. Majątek Fundacji po zakończeniu postępowania likwidacyjnego zostanie przekazany na własność Parafii Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu z przeznaczeniem wyłącznie na cele określone w niniejszym statucie.
5. Fundacja działa w ścisłej współpracy z Parafia Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu. Zmiana siedziby oraz adresu Fundacji wymaga zgody właściwego Biskupa Diecezjalnego.

§ 19

1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada za zgoda przynajmniej 4 jej członków.
§ 20

Fundacja jest samodzielnym podmiotem w rozumieniu prawa powszechnego i kościelnego, dlatego:
1) Fundacja posiada autonomię działania i niezależność materialną wobec Parafii Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu,
2) Parafia Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu nie odpowiada ani materialnie, ani w żaden inny sposób za decyzje i działania Fundacji.